Zaznacz stronę

Regulamin GameJamPlus Poland

Regulamin konkursu GameJamPlus Poland

Regulamin GameJamPlus

Globalny Regulamin GameJamPlus ([EN] TERMS AND CONDITIONS – 1ST STAGE OF GAME JAM PLUS 23/24) ma zostosowanie do aspektów nie określonych przez Regulamin GameJamPlus Poland.

 

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia GameJamPlus Poland, którego Organizatorem jest Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) GameJamPlus Poland – Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 20 – 22 października 2023r. w Lublinie.
b) Organizator – Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lb osoba prawna, która dokonała rejestracji na Wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej https://workplays.it/gamejamplus.
d) Istnieje możliwość wzięcia udziału w GameJamPlus Poland przez osoby niepełnoletnie ale tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

3. Wydarzenie GameJamPlus Poland jest organizowane w ramach maratonu tworzenia gier GameJamPlus, który jest organizowany przez STARTUP GRID COWORKING LTDA z siedzibą w Rio de Janeiro w Brazylii.

 

Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Rejestracja na wydarzenie odbywa się jednoetapowo od 26 września do 19 października 2023r. (do godziny 23:59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

3. Uczestnicy mogą dobierać się w zespoły lub startować samodzielnie z zaznaczeniem, iż w dniu rozpoczęcia Wydarzenia zgłoszą swoje zespoły Organizatorowi.

4. Uczestnicy GameJamPlus Poland zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby swojego udziału w Wydarzeniu we własnym zakresie.

5. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Wydarzenia.

6. Zarejestrowany uczestnik może otrzymać podczas Wydarzenia materiały informacyjne, gadżety reklamowe.

 

Przebieg Game Jamu

1. GameJamPlus Poland rozpocznie się w dniu 20 października 2023r. o godzinie 17:00, a zakończy w dniu 22 października 2023r. o godzinie 19:00.

2. Organizator w trakcie Wydarzenia będzie utrzymywał kontakt z uczestnikami poprzez:
a) platformę do komunikacji – Discord;
b) wiadomości email;

3. Organizator w trakcie Wydarzenia zapewni uczestnikom stacjonarnym:
a) dostęp do internetu za pomocą sieci wi-fi;
b) zasilanie elektryczne;
c) napoje oraz przekąski;
d) strefę relaksu.

4. W pozostałym zakresie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Wydarzeniu narzędzi.

5. Uczestnicy przed godziną 17:00 powinni udostępnić swoje gry na https://itch.io oraz na platformie GameJamPlus.

6. Prezentacja projektów stworzonych przez poszczególne zespoły odbędzie się w dniu 22 października 2023r. w godzinach 17:00 – 19:00.

 

Kwalifikacja do kolejnego etapu GameJamPlus

1. Pierwszy etap GameJamPlus, czyli wydarzenia krajowe mają charakter nie-kompetetywny. Należy to rozumieć iż każdy zespół, który zgłosi poprawny projekt, zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu GameJamPlus, czyli Akceleracji.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość oceny zgłoszonych projektów, a także przekazanie nagród lub wsparcia najlepszym zespołom.

3. Poprawne zgłoszenie projektu powinno spełniać następujące wymagania:
a) Projekt musi spełniać wymagania maratonu GameJamPlus;
b) Projekt musi zostać dostarczony w wyznaczonym czasie;
c) Projekt musi zawierać Build Gry i powinien być dostępny na stronie https://itch.io;
c) Prezentacja projektu powinna być dostępna na platformie YouTube;
d) Projekt musi zostać zgłoszony poprzez oficjalną platformę GameJamPlus.

 

Własność Intelektualna

1. Własność intelektualna oraz prawa autorskie zgłoszonych projektów w ramach GameJamPlus będą traktowane jako publikacje w ramach licencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (Podgląd), co pozwoli Organizatorowi i jego partnerom na udostępnianie, publikowanie oraz kopiowanie zgłoszonych gier w dowolnym medium lub formacie bez ich modyfikowania lub pochodnych.

2. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas GameJamPlus Poland oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu.

4. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie powstałych w trakcie GameJamPlus Poland projektów (w szczególności prezentacji, zdjęć, zrzutów ekranów) przez Organizatora i Partnerów w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Ochrona Praw Osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Lublin GameDev w celu realizacji wydarzenia GameJamPlus Poland na podstawie Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.lublin-gamedev.pl/privacy-policy.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku (zdjęcia, filmy, relacje, itp.) w celach promocyjnych związanych z GameJamPlus Poland.

 

Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem GameJamPlus, który jest dostępny pod adresem: [EN] TERMS AND CONDITIONS – 1ST STAGE OF GAME JAM PLUS 23/24

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, lub przełożenia Wydarzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Akceptacja Regulaminu Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów fundacji Lublin GameDev.

4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@lublin-gamedev.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2023r.